Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijft wanneer een dierlijk lichaam verbraqd wordt, wordt het ook asch en worden zijne bestanddeelen aschbestanddeelen geheeten.

Het verbrandbare gedeelte bestaat öf uit de elementen koolstof, waterstof en zuurstof, öf uit de elementen koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof en dan meestal ook zwavel, soms ook phosphorus.

Daarnaar onderscheidt men de bestanddeelen van het verbrandbare gedeelte in stikstofvrije en stikstofhoudende stoffen.

Van deze hebben de stikstofhoudende verreweg de overhand, aangezien de droge stof der verschillende tot organen vereenigde weefsels daaruit grootendeels bestaat.

De belangrijkste daarvan zijn de eiwitstoffen, die, ofschoon nog onderling in eigenschappen verschillende, alzoo worden geheeten wegens hare overeenkomst met het wit van een vogelei. Deze vormen, deels vast, deels opgelost, deels half opgelost, het hoofdbestanddeel der droge stof van het bloed, van de zenuwen, de spieren enz. Ook de zoogenaamde fermenten, als het ptyalin in het speeksel, het pepsine in het maagsap enz. bestaan daaruit.

Gelijk de eiwitstoffen buiten het lichaam gemakkelijk veranderen, zoo geschiedt dit ook in het protoplasma der cellen van de verschillende weefsels. Zoo wordt uit de eiwitstoffen van het bloed in de kliercellen van het uier de caseïne of kaasstof der melk, in de spiercellen myosine, in de bloedlichaampjes globuline gevormd, zoo ook in de speekselklieren het ptyalin enz. Zij ondergaan alzoo in de onderscheidene cellen verschillende veranderingen; en voor zoover dit bekend is, worden ook alle andere stikstofhoudende stoffen, die een bestanddeel van een dierlijk lichaam uitmaken, daaruit gevormd. Zoo de lijmgevende stoffen, die een hoofdbestanddeel van het bindweefsel, het kraakbeen- en beenweefsel vormen, en de hoornstof, waaruit de opperhuid, de haren, horens, hoeven en klauwen bestaan.

Worden de eiwitstoffen ontleed — en het gemakkelijkst geschiedt dit met die, welke nog geen bestanddeel van de organen, nog geen orgaaneiwit vormen, maar opgelost in de vochten voorkomen — zoo splitsen zij zich in een stikstofvrij en een stikstofhoudend bestanddeel. Onder de afslijtings- of ontledingsproducten

Sluiten