Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

productievoedsel. Het eerste dient voor het instandhouden van het lichaam en den arbeid daarvoor noodig, het tweede om iets meer voort te brengen, hetzij stof of arbeidsvermogen.

De voeding der dieren verschilt in vele opzichten van die der bladgroenhoudende planten. Deze kunnen uit eenvoudige verbindingen als koolzuur en 'water organische stof vormen en aan haar lichaam gelijkmaken (assimileeren). Het arbeidsvermogen daartoe levert het zonlicht aan het bladgroenhoudende protoplasma; en slechts voor een klein deel wordt de arbeid in eene plant voortgebracht door verbranding van organische stof. De dieren kunnen zich slechts voeden met organische stoffen, door de planten voortgebracht of, bij roofdieren, van andere dieren afkomstig, en enkele zouten, in den regel in de voedermiddelen of in het drinkwater in voldoende hoeveelheid aanwezig. De belangrijkste organische stoffen die den dieren ter voeding dienen zijn: eiwitstoffen, koolhydraten en vet; de belangrijkste zouten: het keukenzout en eenige phosphorzure zouten. In het algemeen geeft men daaraan den naam voedingsstoffen. Ook deze stoffen worden, voorzoover zij tot opbouw van het lichaam dienen, daaraan gelijk gemaakt, dat is geassimileerd. Het daarvoor noodige arbeidsvermogen moet in het dierlijk lichaam zelf voortgebracht worden. Daarvoor wordt een gedeelte van de voedingsstoffen of worden lichaamsbestanddeelen verbrand of gedissimileerd. Bij den opbouw eener plant wordt tevens arbeidsvermogen van de zon daarin opgehoopt. Bij den opbouw van een dier wordt arbeidsvermogen verbruikt of juister arbeidsvermogen van plaats in arbeidsvermogen van beweging omgezet. Voor deze omzetting is het dierlijk lichaam ingericht en, wordt daarin soms arbeidsvermogen opgehoopt, zoo ontleent het dit niet rechtstreeks, zooals de planten, aan de zon maar aan andere stoffen.

Als voedsel voor onze huisdieren zijn allengs verschillende voedermiddelen in gebruik gekomen. Diende vroeger daarvoor hoofdzakelijk alleen het voeder dat de natuurlijke weiden of de bouwgronden opleveren, allengs heeft men nog vele andere voedermiddelen leeren kennen.

Sluiten