Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Was er meer stikstof in de vaste en vloeibare uitwerpselen dan in het voedsel, zoo zou er eiwit van het lichaam verbrand of ontleed zijn, en laat het verlies aan koolstof zich niet dekken door de ontvangst, dan kan er ook vet voor de verbranding verbruikt zijn.

Eene dergelijke stofwisselingsvergelijking kan dus een inzicht geven omtrent de winst of het verlies die het lichaam bij eene zekere voederwijze, ook als het dier melk geeft, honger lijdt of arbeid verricht, enz., heeft ondergaan.

Bij latere proeven heeft men mede bepaald de hoeveelheid warmte die in het lichaam tengevolge van de verbranding, die erin heeft plaats gehad, moet zijn vrij geworden en de hoeveelheid, die het door uitstraling enz. heeft verloren, en daardoor ten naastenbij kunnen berekenen de hoeveelheid arbeid die een dier door de verschillende voedingsstoffen kan leveren. Zie hieronder: productie van arbeid.

3. De voedermiddelen en hunne samenstelling en de voedin gsstoff en en hare verteerbaarheid en waarde in, in het algemeen beschouwd.

A. De samenstelling der voedermiddelen.

Alle voedermiddelen, ook wanneer zij luchtdroog zijn, bevatten eene zekere hoeveelheid water. Dit water kan wel den physischen toestand van een voedermiddel wijzigen, maar heeft op zich zelf geen waarde. Deze zit alleen in de droge stof, waarvan de hoeveelheid in de tabel in procenten is opgegeven. Trekt men dit procentgetal af van 100, zoo bekomt men het watergehalte.

Uit de tabel ziet men dat dit het hoogst is in spoeling en de wortel- en knolgewassen, in het groenvoeder nog ongeveer 75 proc. bedraagt en in hooi, stroo en granen daalt tot ongeveer 14—16 proc.

De droge stof bestaat uit een organisch of verbrandbaar gedeelte en een onverbrandbaar of asc/igedeelte. Beschouwen wij eerst a. het aschgehalte der voedermiddelen. Voor de voeding van het meeste belang zijn het phosphorzuur-, kali-, kalk- en keukenzoutgehalte der asch. Ofschoon nu, zooals op hl. 89 is gezegd, er gewoonlijk op gerekend wordt, dat in het voeder genoeg van deze aschbe-

Sluiten