Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer men dit in betrekking brengt tot de hoeveelheid droge stof. Men heeft dan

in gras op 25 deelen droge stof 3 deelen eiwitachtige stof; dus op honderd 12

» roode klaver » 20 » » 3 » » » » , , » 15

» witte » , 20 * » " , 3.5 » » » , , 17.5

» jonge luzerne» 19 » » » 45 » » » » , » 24

oor het bekomen eener betere voedingsverhouding is het dus wel gepast, te gelijk met witte klaver, eenig graszaad of, vooral wanneer men de kunstweide eenige jaren wil aanhouden, een mengsel van klaver- en graszaden uit te zaaien 1).

Behalve de genoemde kent men nog verschillende andere leguminosen, die als groenvoedergewas kunnen dienen, b.v. de Bokkhara-klaver en de Wondklaver, maar wegens hare geringere opbrengst, hardstengeligheid of andere minder gewenschte eigenschappen verdienen deze toch geen aanbeveling, of zij zijn, als de Esparcette en de Zandluzerne, meer gepast voor kalk- of veel kalkhoudende gronden, zooals hier te lande niet voorkomen.

c. Overige groenvoedergewassen. Hiervan noemen wij in de eerste plaats de Spurrie, die op de zandgronden veel als stoppelgewas wordt geteeld en een goed bij voeder levert voor melkvee, wier melk dan boter levert van een voor velen aangenamen smaak (spurrieboter); verder Maïs, dat, vergeleken met klaver, armer aan eiwitachtige en rijker aan stikstofvrije extractstofFen is en dus daarbij of ook met wat koek gegeven een goed groenvoeder vormt. Hier te lande wordt daartoe de Paardentandmais het ijieest verbouwd, en om daarvoor niet alles terzelfder tijd in den nazomer of herfst snijbaar te hebben, kan men iets vroeger of later in het voorjaar of den voorzomer zaaien. Tot gelijk doel kan ook de Suikergierst (Sorghum scicharatum) dienen; maar deze is toch meer gepast voor een warmer klimaat.

Bij gebrek aan ander veevoeder, b.v. bij het mislukken der klavers, wordt vaak en soms ook opzettelijk een graangewas in groenen toestand tot stal voedering gebruikt, vooral Rogge, Haver

!) Zie voor dergelijke mengsels: Reindkrs, Handboek, Deel II.

Sluiten