Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden afgescheiden en voor een deel in den mest overgaan. Daarbij hebben proeven in Engeland geleerd, dat bij eene grootere hoeveelheid knollen (turnips), de dieren meer ruwvoer vreten dan bij eene kleinere hoeveelheid. In 't algemeen mogen wortels en knollen, in gepaste hoeveelheid bij stroo en krachtvoer (granen, koeken, enz.) gegeven, als een voortreffelijk mest- en melkvoer voor de herkauwende dieren worden beschouwd.

Yoor paarden worden de gele wortels 't meest aanbevolen, aardappels 't meest aan varkens gevoederd, maar in sommige stieken, vooral bij grooten voorraad in sommige jaren, ook aan rundvee en schapen als mestvoer en aan melkvee, maar dan niet in groote hoeveelheid, gegeven. Schadelijk voor de gezondheid zijn echter bevroren, rottende, ontkiemde en door ziekte aangetaste aardappelen. Als andere wortel- en knolgewassen worden hier te lande 't meest gebruikt: mangel wortels, koolrapen en stoppelknollen en meestal aan melk- en jongvee gevoederd.

I. Granen en zaden. Deze behooren, wegens hun groot gehalte aan \ oedingsstoffen, tot het krachtvoer. De daarin aanwezige droge stof, 80—90 0/0) bestaat bij de granen voor i/7 of i/8, bij erwten, boonen enz. voor ongeveer de helft en bij de oliezaden voor 1/4 uit eiwitachtige stoffen. De rest der droge stof bestaat bij granen en de zaden der peulvruchten grootendeels uit zetmeel, bij de oliezaden uit olie, plantenslijm enz. Van laatstgenoemde zaden is het gebruik tot veevoeder zeer beperkt, ook is dit het geval met tarwe; meer algemeen worden gebruikt: haver, gerst, rogge, boonen en erwten. Daaronder bekleedt haver wel de voornaamste plaats, vooral als paardenvoeder. Zij is gemakkelijk verteerbaar en werkt ook gunstig op de zenuwen en daardoor op het temperament. Y olgens Sanson kan laatstgenoemde werking toegeschreven worden aan een daarin, volgens hem, voorkomend alcaloïd, het avemn. Aangezien echter gebroken of gemalen haver in dit opzicht veel zwakker werkt dan de heele korrels, meent men die gunstige werking, althans voor een deel, ook te moeten toeschrijven aan den prikkel dien de haverkorrels op de slijmvliezen van het darmkanaal uitoefenen. Verder verschilt haver van de andere

IÏErNDERS, Algemeene Veeteelt. q

Sluiten