Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn nog zeer verschillend. Wij zullen hieronder daarop de aandacht vestigen en ten slotte aanwijzen, hoe in een bepaald geval een voederrantsoen opgesteld en daarin de hoeveelheid droge stof enz. en de voedingsverhouding berekend kunnen worden. Hier volgt vooreerst een en ander wat op het voederen in het algemeen betrekking heeft en daarbij in acht genomen moet worden.

A. Het voederen van jonge dieren.

Jonge dieren worden gevoed met de moedermelk, die daarvoor van nature is aangewezen; en, met uitzondering van de kalveren, worden zij in den regel door de moeder gezoogd. Het darmkanaal is dan nog niet ingericht om ander voedsel te verteren. Kenmerkend voor de moedermelk is de gemakkelijke verteerbaarheid van de daarin aanwezige voedingsstoffen. Deze zijn in het water, dat er de hoofdmassa van vormt, opgelost, in colloïdalen toestand (de kaasstof) of fijn verdeeld (het vet) en niet met andere onverteerbare stoffen vermengd. De samenstelling verschilt eenigszins naar de verschillende diersoorten maar ook bij de individuen derzelfde soort. Daardoor laat zich de verschillende groei,, die dikwijls wordt waargenomen, b. v. tusschen twee kalveren, althans ten deele verklaren en moet gemengde melk bevorderlijk zijn voor den gelijkmatigen groei.

Nu eens vroeger, dan later, moet het jonge dier aan ander voeder gewend worden. Die overgang moet altijd langzamerhand, nooit plotseling geschieden. In volle koemelk is de voedingsverhouding 1 : 3.5 a 4, in afgeroomde melk en in karnemelk 1 : 4.7 ü 1.8. Wilde men plotseling van volle melk op afgeroomde of karnemelk overgaan, zoo brengt dit eene wijziging in het voedingsvocht teweeg, die niet alleen den groei benadeelt maar ook door de betrekkelijk groote hoeveelheid eiwitstoffen eene wijziging in de spijsvertering veroorzaakt, die van nadeeligen invloed kan zijn. De nauwe voedingsverhouding in afgeroomde of karnemelk wijst verder aan, dat wanneer deze de afgeroomde melk langzamerhand zullen vervangen, en naarmate deze in de plaats treden van de volle melk, een voedingsmiddel met wijdere verhouding als meel of lijnzaad daarbij gevoegd moet worden, om de voedingsverhouding gelijk

Sluiten