Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel licht verteerbaar krachtvoer wordt gegeven, kan deze iets korter zijn of anders: vaker gevoederd worden.

Maar welke voedertijden ook genomen worden, 't best is zich aan den eenmaal vastgestelden regel te houden. Want evenals een dier aan soort en gehalte van voeder gewend kan worden, zoo is dit ook het geval met den tijd waarop het voeder ontvangt. Wordt de voedertijd overschreden, zoo is het dier onrustig, en wordt met het voederen te vroeg begonnen, zoo is de maag om het zoo uit te drukken, nog niet gereed om het te ontvangen; beide is met het doel, om het voeder te doen verwerken en productief te maken, in strijd.

Ook met verwisseling van voedsel dient men voorzichtig te zijn, vooral met den overgang van groenvoer op droogvoer in den herfst en met het omgekeerde in het voorjaar, maar ook bij het verweiden in den zomer eri bij het toedienen van krachtvoer in den winter, enz. Steeds is het gewenscht een dergelijken overgang langzamerhand te doen geschieden en te zorgen dat het gehalte en de voedingsverhouding ongeveer dezelfde blijven en niet te veel of te snel afwisselen. Daarom moet de stalvoedering ook eenigszins in overeenstemming zijn met de weidevoedering. Melkvee b.v. dat in niet te beste weiden gaat moet tegen den weidetijd, op stal niet te sterk, maar gaat het in beste weiden niet te zwak gevoederd worden.

Meermalen hebben wij er de aandacht op gevestigd, dat de omstandigheden waaronder vee gehouden wordt zeer verschillend zijn. Wie vee houdt, houdt dit in den regel niet voor zijn genoegen maar om er voordeel van te behalen, of anders: de veehouder stelt zich op een oeconomisch of landhuishoudelijk standpunt. Daarom gaat het dikwijls moeilijk om zoowel aangaande de voederregeling als wat betreft de rantsoenen bepaalde voorschriften te geven. De gevallen die zich dienaangaande in de practijk voordoen zijn daarvoor te zeer verschillend. Wij zullen echter een bepaald geval stellen en aangeven, hoe in dit geval een voederrantsoen opgesteld kan worden.

Dikwijls komt het voor, dat men eene zekere hoeveelheid vee

Sluiten