Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een veestal moet droog liggen en wordt daarom niet in een kuil maar liever iets hooger dan de omgeving geplaatst. Om minder last van de noorden- en oostenwinden te hebben is het best de gevel met hoofddeur eene richting naar het zuidwesten, of, als de meeste vensters in den zijgevel zijn aangebracht, naar het zuidoosten te geven.

Behalve voor zooveel mogelijk frissche lucht en eene doelmatige temperatuur, moet voor eene behoorlijke verlichting gezorgd worden. Licht is bevorderlijk voor de gezondheid, daar het vele schadelijke bacillen doodt of hare ontwikkeling tegenhoudt. Eene te sterke verlichting van den stal, vooral wanneer direct zonlicht invalt, kan echter soms de temperatuur te veel verhoogen, meer insekten lokken en maakt dan vooral de dieren onrustig. In dit geval is het gewenscht dat men door zonneschermen of gordijnen het licht kan temperen. Met het oog op meer rust laat men het licht ook bij voorkeur achter of boven de dieren invallen. Vooral voor mestvee houdt men de stallen liefst iets donker.

Voor eene behoorlijke luchtverversching moet gezorgd, maar deuren en vensters moeten behoorlijk sluitende zijn en geen directe tocht aan de dieren geven.

De omgeving moet rustig zijn. Daarom ook is het plaatsen van de dieren in stallen met den kop naar de dorschdeel minder gewenscht. Door het openhouden van de schuurdeur tijdens het dorschen kan de temperatuur bovendien veel te laag worden.

Door het geven van behoorlijk ligstroo of ander strooisel en door het reinigen der stallen moet het vee voorts goed zindelijk worden gehouden.

Schapen en varkens worden in hokken, runderen en paarden meestal op stallen geplaatst en achter de standplaatsen der dieren een grup of goot aangebracht voor het verzamelen van den mest of de urine. In de zandstreken plaatst men ook de paarden en runderen meer in hokken of zoogenaamde potstallen en staan zij dus op den mest. Jongvee wordt meer algemeen in hokken geplaatst of laat men, ook om het eenige beweging te geven, bl. 141, in een overdekte mestvaalt op den mest loopen.

11*

Sluiten