Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het eene dier op het andere, hetzij door aanraking, hetzij door het water of door den wind, overgebracht. Met het oog daarop is het veeartsenij kundig staatstoezicht ingesteld en kunnen verschillende maatregelen worden voorgeschreven om de besmetting tegen te gaan, de stallen te ontsmetten enz. Door inenting met vocht, waarin de verzwakte bacillen, kunnen sommige besmettelijke ziekten als miltvuur en hondsdolheid worden tegengegaan of in graad worden verminderd. Inspuiting met tuberculine, dat is een dergelijk vocht, kan de tuberculose of parelziekte bij het rundvee, door de verhooging van de lichaamstemperatuur die alsdan intreedt, aantoonen.

Sommige ziekten en gebreken noemt men koopvernietigende gebreken, omdat de kooper kan eischen dat, wanneer enkele ziekten, als maanblindheid en kolder bij paarden, die bij het koopen niet ontdekt konden worden — voor zichtbare gebreken wordt niet ingestaan — en zich na eenigen tijd openbaren, de koop te niet is, als volgens gebruik, binnen zes weken na de ontdekking , eene rechtsvordering is ingesteld. De bepalingen dienaangaande vindt men in art. 1540—1548 van het Burgerlijk Wetboek.

Ten slotte willen wij nog wijzen op de behandeling van de dieren en het toezicht daarop in het algemeen.

Het spreekwoord zegt: „Het oog des meesters maakt het paard vet." Daarmede wil men te kennen geven, dat de dieren in het algemeen ook het voeder moeten ontvangen en geregeld moeten ontvangen, dat hun is toegedacht. Maar ook de geheele behandeling der dieren vereischt een geregeld toezicht. Deze zijn in den regel dankbaar voor eene zachte behandeling en waar het toezicht ontbreekt is men daarvan niet altijd verzekerd. Eene ruwe behandeling heeft vaak verschillende nadeelige gevolgen. Voorts is er toezicht noodig op het geheele gedrag der dieren: of zij gezond zijn, goeden eetlust hebben, zich regelmatig ontwikkelen. Afwijkingen dienaangaande. in het begin van haar ontstaan ontdekt, laten zich vaak gemakkelijk, bij verwaarloozing moeilijk herstellen. Ook in dit opzicht is het oog des meesters van groote beteekenis voor de veehouderij.

Sluiten