Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen menschen en menschen. Bovendien wordt nu beseft, dat als wij waarlijk weder wachten moesten opeen Othello, een Lucifer, Staalmeesters, er wel eens twee, drie geslachten konden voorbijgaan zonder éen enkel genie. En dat kon toch niet.

Zoo kwam er dan een milder geest over de menschen en in onze dagen is dat tot aller vreugde algemeen openbaar. De eischen zijn nu minder zwaar, de voorwaarden minder streng, en ik hoop niet, dat mijne dankbaarheid over dezen gelukkigen ommekeer mij doet overdrijven, als ik zeg, dat het thans nog gemakkelijker valt een genie en beroemd te worden dan eene akte lager onderwijs te halen. En zoo behoort het ook. Het is een onloochenbaar teeken van vooruitgang. Want daar genieën zijn de weldoeners van elk volk en het geestelijk peil hoog houden, is het billijk er velen aan 't licht te brengen, opdat zij, goedschiks kwaadschiks, beroemd en tot onze leidslieden worden mogen.

Het is er mede als in de legers der Zuid-Amerikaansche republieken. In plaats van de groote massa's soldaten door éenen Alexander, éenen Caesar aangevoerd , heeft men daar ongeveer om de tien man een kolonel en althans om de vijf en twintig een generaal. Uitnemend ! Want daardoor wordt de glans, van een leger uitstralend , maar te schitterender. Wat zou men moeten denken van eene armee, waarin maar enkelen het tot generaal brachten. Daarentegen, hoeveel ontzag verdienen manschappen, die niet slechts allen den maarschalksstaf in den ransel dragen ,

Sluiten