Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met haar frisschen geest en haar jong hart geheel medeleeft met wat in dit stuk vrouwenwereld wordt gearbeid en gehoopt.

Er was onder de aanwezigen ook een niet heel jong meisje, dat zeer eenvoudig en stil al deze gesprekken aanhoorde, maar er niet aan deelnam, zoodat ik lust kreeg er haar in te betrekken en haar te vragen, wat haar het meeste belang inboezemde en w.at zij deed? Eene opwelling, waarvan ik haastig berouw had, want haar gezichtje betrok, en er was een half verlegen, half spijtige trek om haar lippen, toen zij antwoordde-. „Ik? O, ik doe niets van belang, ik help in het huishouden."

In een druk en roezig gezin was zij haar moeders steun en rechterhand, maar in hare eigen schatting was dat, naast al dat andere, waarvan zij dien avond met zooveel geestdrift hoorde spreken, niets van belang. En dit is de leelijke kant van eene fraaie medalje. Het naar voren treden van vrouwen op allerlei gebied, dat nu kan, dat nu bezig is zich sympathie te verwerven, is eene groote vreugde. Ook de nog aarzelenden, de voorzichtig oordeelenden stemmen toe, dat er geen enkele reden denkbaar is, waarom ook niet vrouwen onafhankelijk zouden zijn, de hand uitstrekkende naar wat eeuwenlang egoïsme haar ontzegde. En terwijl het voor en tegen wordt gewogen, de brochures dwarrelen, de vergaderingen luide beraadslagen en inderdaad zeer goede dingen pro en contra worden gezegd en geschreven, nemen veel vrouwen haar plaats in en bekleeden die met

2

Sluiten