Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekruiden dennen- en bloemengeur, draagt kleine flacons met verdampende odeurs om den hals en parfumeert alles met taschjes en sachets."

En hier is een ander bericht: «Na halftime gaat het met een spurt verder en spoedig staat de score op 4—0. Nu weet echter het Gooi de blanke score van Haarlem te bevlekken en maakt haar eerste en eenigste goal. Een kwartier later werkt van Suchtelen voor de vijfde maal den bal door het doel; verder kunnen zij het echter niet brengen, zoodat de wedstrijd, die zonder eenig vuur gespeeld werd , eindigde in eene overwinning voor Haarlem met 5—1. Van beide kanten waren het vooral de backs die het werk deden, terwijl ook de Gooische keeper in uitstekende conditie was. De Haarlemsche voorhoede had meer kunnen scoren."

Ik mag niet beoordeelen of inderdaad die Haarlemsche voorhoede meer had kunnen scoren, evenmin als ik eene voorspelling durf wagen over de toekomst van de flaconnetjes met verdampende odeur. Zulke dingen zijn vaak uiterst ingewikkeld, en men verzuimt te veel ze van onderscheiden kanten te bezien. Voor de dames, die niet tegen odeur kunnen zou eene bestendiging van dezen geparfumeerden toestand naar mijne meening te pijnlijk zijn; maar ter andere zijde mag men toch ook om der billijkheid wil niet vergeten, dat andere dames, die zulke odeur-pakjes juist gaarne in hare japonnen dragen, evenzeer rechten hebben. Desgelijks mag men zich veilig overtuigd houden, dat het vraagstuk van veelkleurige

Sluiten