Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

winning van een Hollandschen roeier op de Theems werd gesteld naast den tocht naar Chatham.

Ik hoop zeer, dat Robertus Nurks en de zijnen niet verhinderen zullen, dat men ons trouw op de hoogte houdt van wat in mode- en «porf-wereld omgaat. Bedillers zullen er altijd wezen , en flauwe grappen ten koste van gewichtige aangelegenheden ontbreken nooit. De N. R. C. bevatte kort geleden een uitvoerig artikel over eenen Parijschen hondenkleedermaker, die een magazijn had en eene kamer waar de hondenkleederen werden aangepast ; en over honden, die een jacketje droegen met een zakdoekje in den borstzak en ook armbandjes en handschoentjes ; en waar de dieren ook werden gekapt. Maar uit het gansche artikel sprak duidelijk ironie en spot, zoodat die correspondent ook al zulk een Nurks is. En wordt niet in Couperus' „ Verlangen" een jongmensch geteekend, die zoo blij is dat de kapper hem voorstelt, behalve zijn baard ook zijnen knevel in behandeling te nemen, omdat dit althans weer een paar minuten vult en de verveling verdrijft? Zoo kan men letterlijk alles wel bespottelijk maken.

Ongedeerd door deze in den grond laaghartige bestrijding, moge de belangstelling in deze dingen van belang niet verflauwen. Aan nieuwe en verrassende ontdekkingen , die telkens weer aller aandacht zullen trekken ontbreekt het op dit terrein gelukkig niet. Er is nu, hoor ik, eenen wandelstok uitgevonden die door twee man tusschen zich in moet gedragen worden. Ofschoon ,

Sluiten