Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezig is met de jongsten , en de oudsten, met een atlas voor zich of' het taalboek in de hand, zich op de les voorbereiden, af en toe een hap nemende, zonder naar 't bordje te zien, van welk ongezellig bedrijf het papier voor hen de smoezelige en vette sporen vertoont.

Het zou onbillijk zijn bij dit alles te verzwijgen, dat de omstandigheden vaak machtiger zijn dan de beste wil. Heel wat mannen moeten verre tochten doen voor hun werk, heel wat kinderen lange reizen ondernemen, om de school te bereiken. Als er kleintjes zijn, kunnen de nachten zoo ongedurig en onrustig wezen, dat in den vroegen morgen de slaap verraderlijk zijne schade inhaalt. Ook is het onvermijdelijk, dat eene moeilijke les nog eens moet worden nagezien of die weerbarstige som van een vat, dat door drie kranen leegloopt en voor eiken volgenden discipel weer vol is, moet worden nagerekend. Maar althans evenzeer zijn hier in 't spel gemakzucht , sleur en bovenal de waan, dat het er niet op aankomt. En het komt er juist zeer bijzonder veel op aan. Het is niet in één woord te zeggen hoe groote schade het huiselijk leven van zulk een bandeloos aanvangen lijdt.

Ik geloof, dat velen zich nimmer de vraag stelden welken invloed dit ongeregeld ontbijten oefende op den geest in hunne woning. Het brengt een sterk gevoel van ongedurigheid; het verzwakt den band der gemeenschap en bevordert het „ieder voor zich zelf"; het stempelt een gezin met een weinig behagelijk merk van ongezelligheid en wekt in één der leden, die 't misschien

Sluiten