Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spot lag toch deze waarheid, dat onbekendheid met den inhoud der bijbelboeken tot zeer ongevvenschte lectuur aanleiding zou kunnen geven. Trouwens tegenwoordig zijn daarover allen — van wat richting ook — fiet wel eens, dat groote belezenheid en fijne en vrome keuze noodig zijn om hier het waarlijk stichtende te doen hooren.

Doch dit kan voor de zaak zelve nooit een beletsel zijn. Wij hebben onder ons een rijkdom van literatuur bepaaldelijk voor de ontbijttafel.

Dagboeken van allerlei godsdienstige kleur, ook van zeer verschillend karakter en gehalte, waarbij smaak en ontwikkeling de keuze moeten doen, geven eene korte overdenking, met of zonder tekst, al of niet met vermelding van een toepasselijk vers of gezang. En indien de wil er waarlijk is, zal men ook tot de uitvoering komen en, eiken dag gemakkelijker, den zijnen eene gedachte voorlezen , een gewijd woord , eene vriendelijke aanmaning, eene godsdienstige overdenking, welke hun vooreerst dien dag zeiven welgevallig en steunend zal wezen en dan ook in later dagen, in de herinnering, hun den huiselijken kring voor den geest zal roepen in verkwikkelijk licht. Alleen op den wil komt het aan.

En de wil zal er wezen, zoodra de behoefte levendig wordt gevoeld. Eerst moet de hooge beteekenis weder door allen worden ingezien van het te zamen aanvangen van den dag. Hoe samengestelder het leven wordt, hoe talrijker de kansen zich opdoen, dat de leden van een gezin door al hunne drukten eti beslommeringen

Sluiten