Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elkander maar weinig zien — des te dringender doet de eisch zich hooren, dat zij des morgens te zamen zijn, niet te kort als het kan, opdat daardoor het bewustzijn van gemeenschappelijkheid, van huiselijkheid versterkt worde. Een vredig en welbehagelijk begin mist nooit, zijn invloed.

Daarna moet de overtuiging weder levendig worden, dat de heilzame kracht van zulk ontbijten vele malen verhoogd wordt, wanneer er wordt gedacht aan wat elke dag den huisgenooten brengen kan. Misschien zien zij op tegen eentonig werk en loopt hun lust en opgewektheid groot gevaar, of eene verzoeking wacht hen, waarin zij zwak kunnen zijn, of de gelegenheid doet zich voor aan anderen eene daad van erbarmen of srerechtigheid te plegen, en wie vermag op te tellen al de gevallen, waarin van hen kracht, lust, offervaardigheid, optimisme zal worden geeischt? Daarom is het goed om, in plaats van drukkende stilte of nietsbeduidende gezegden te hooren, voor te lezen een vroom woord, kort, schoon van vorm, waaraan in zwakke oogenblikken het gezegend zal zijn te denken.

Meteen drukt deze uitnemende gewoonte op een gezin een stempel van orde, van aangenaamheid, van christelijk bedoelen, dat niet genoeg te waardeeren is en nog lang daarna zijne macht gevoelen doet.

De tijden zijn niet ongunstig, wil 't mij voorkomen. Tallooze huizen hebben 't nu zoolang — in tegenstelling met de gewoonte van een vroeger geslacht — gedaan

Sluiten