Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIII

EEN BELANGRIJK INTERVIEW.

Het volgen van goede gewoonten heeft immer voor teeken van wijsheid gegolden, en ofschoon sommigen smadelijk spreken van „met de wolven in het bosch medehuilen", doet ieder verstandig, die met eene sterke strooming mede-, in plaats van er tegenin roeit. Zoo ben ik dan te rade geworden, naar den thans algemeen gebruikelijken weg, eenen bekenden vaderlander omtrent zijne gevoelens op allerlei gebied uit te liooren en het verslag ervan den lezers mijner vertoogen aan te bieden.

Doch het viel niet licht nog iemand te vinden. De meeste Nederlanders zijn reeds geïnterviewd: schilders en dichters van eiken rang, staatslieden in ruste , kamerleden , wereldkampioenen , inbrekers en giftmengers van naam, de koning van Siam op zijn doortocht, mannen, vrouwen en kinderen, zoowel zij , die iets, als die niets te zeggen

Sluiten