Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was. En ten tweede had hij grovelijk gedwaald door het te laten voorkomen alsof het geweten wat „voorschreef" , daar hij zich had behooren te herinneren, dat volgens de meening van sommige ouders niet het geweten , maar de kerk voorschrijft wat iemand doen zal.

De onderwijzer ontving eene strenge berisping, met opdracht om in 't, vervolg beter zich zijn plicht als neutraal onderwijzer te herinneren en geenerlei ergernis meer te geven.

Het andere geval was zóó. Bij de geschiedenisles was gezegd : „Bonifacius kwam in ons land om aan de heidenen den christelijken godsdienst te prediken." Deze woorden hadden in de stad, waar ze waren gesproken, een groot, men mag wel zeggen, tumult veroorzaakt. Verschillende klachten over schending van neutraliteit waren ingediend. Vooreerst door een vader, die zich had I gestooten aan het woord „heidenen." Daarin lag z. i. eene beleediging van den Germaanschen godsdienst onzer voorvaderen, want de klank van het woord is onaangenaam en wekt noodwendig de gedachte, alsof de Germanen lager stonden dan andere menschen. In de tweede plaats eene klacht van zes paren ouders over het woord „christelijk". Door dit woord in dit verband te plaatsen werd de indruk gewekt, alsof de christelijke godsdienst de eenige èn de beste godsdienst was. De onderwijzer had niet mogen voorbij zien, dat er ook Israëlieten en Mohammedanen bestaan en dat zulke kinderen , die misschien tot die godsdiensten behoorden

Sluiten