Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

school en die dus beter had moeten weten — die als leesoefening op 't bord had geschreven.... de gelijkenis van den Barmhartigen Samaritaan! Toen had het letterlijk klachten geregend , die respectievelijk protesteerden tegen: een Bijbelsch verhaal op school, bespotting van een priester, aanprijzing van barmhartigheid in plaats van rechtvaardigheid, verleiding om in een herberg te gaan, aansporing tot dierenmishandeling, immers te zwaar belasten van een ezel, gebruik van den naam Jezus, aankweeking van dogmatische verschillen, oneerbiedigheid door Jezus alleen Jezus te noemen.

Hoe onvolledig de enquête ook moge geweest zijn, mij bleek voldoende, dat het met de neutraliteit der openbare school bedroefd gesteld is. Het eenige middel is den onderwijzers nog grooter voorzichtigheid en behoedzaamheid aan te bevelen. Veel vaders en moeders zijn nu eenmaal wat prikkelbaar en hunne grieven kunnen zich in 't oneindige vermenigvuldigen. Hoe verstandig waren die Fransche gemeenteraden , die La Fontaine's bekenden fabel aldus veranderden :

»Petit poisson deviendra grand,

„l'ourvu que 1'on lui prête vie..'\

waar oorspronkelijk stond: „pourvu que Dieu..", omdat in zulk een regel immers een gansch allergevaarlijkst stelsel ligt opgesloten! Weliswaar zijn er neetooren, die beweren, dat deze kleurlooze neutraliteit slechts door zijne vijanden aan het openbaar onderwijs

Sluiten