Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook was er gas- en waterleiding. Maar als zij geheel eerlijk zou zijn, dan waren er toch vele gebreken, en als zij alles vooruit goed hadden bedacht — wat zij niet hadden kunnen doen, omdat de overplaatsing zoo haastig in haar werk was gegaan — dan zouden zij toch liever een ander huis hebben gehuurd. Eigenlijk vond zij het een naar huis. Een groot ongemak was, dat de badkamer niet met de slaapkamer verbonden was. In den winter vooral was het lastig over het koude portaal te moeten gaan, terwijl een tusschendeur tusschen slaap- en badkamer alle moeielijkheid zou hebben opgeheven. Dan was de kelder, vreesde zij, niet geheel droog. Er waren soms verdachte, vochtige plekken op de steenen en lastig was ook, dat er zoo weinig licht doordrong, naar den wijnkelder moest men zijn weg op den tast vinden. Ook verbeeldde zij zich, dat het op den zolder tochtte, misschien was ergens aan het dak iets niet in orde. Zij kwam er nu wel niet zoo veel, maar het was toch onaangenaam. Ook voor de meiden, die op zolder sliepen. Ofschoon zulke menschen daaraan gewoon waren. En nu zij zoo veel gezegd had, zou zij ook maar zeggen, ofschoon het eigenlijk heeleïnaal geen onderwerp was om over te spreken, dat (en hier daalde plotseling hare stem tot een zacht fluisteren). . . enfin... de rioleering was zeker niet geheel in orde, zoodat er af en toe wel eens eene onfrissche lucht was, een schijntje althans ervan. En dat was iets verschrikkelijks. Neen, het was heusch een naar huis. Maarzij mocht

Sluiten