Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vingers en een stomp aardappelmes van een grooteren klomp had afgebikt. En ik heb nimmer bespeurd, dat dit verschil iets anders raakte dan de oppervlakte, of dat er eenig verband bestond tusschen deze mindere beschaving en minder fatsoen.

Zedelijke welgemanierdheid niet afhankelijk van onze uiterlijke vormen. Omgekeerd mogen onze manieren, al onze efegaette-voorschriften slechts worden verdedigd onder het uitdrukkelijk voorbehoud, dat zij waarheid en oprechtheid geene schade doen. En de aanvankelijke, lichte ontstemming bij het zien van een boek, zóó dik, alleen over dames-maniertjes van wellevendheid, klimt tot toorn en ergernis, als men leest, dat deze pruim-enprisma-mondjes voor onwaarheden niet behoeven terug te deinzen. Haar wordt aangeraden om van iemand geduldig tweemaal dezelfde aneedote aan te hooren en bij de points de grootste pret te toonen; om, al vinden zij haren tafelbuurman ondragelijk, toch vriendelijk en aardig te praten. Dat is gewikst, en al zulke arme tafelbuurlieden mogen van deze taktiek nota nemen. Maar nog bedenkelijker komt het leugenachtige van sommige dezer manieren uit op die ongelukkige bladzijde, welke handelt over de stadiën in den rouwtijd. De afnemende en uitslijtende droefheid wordt hier nauwkeurig afgepaald. In de eerste dagen, leert mevrouw Johanna van Woude aan hare bedroefde lezeressen, komt men niet op straat. Na zes weken moogt gij een jour bezoeken, maar wat vroeg. In het eerste jaar moogt gij op uwe piano alleen oefe-

Sluiten