Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder de burgerij drie partijen gevormd, die alle hare vertegenwoordigers in den raad hadden. De eerste partij wilde den blauwen nestel behouden; de tweede, de radicale, was vóór de verandering. De derde groep nam een geheel afzonderlijk standpunt in. Zij heeft in den raad slechts éénen vertegenwoordiger, die wel is waar, ofschoon van buiten geïmporteerd, bekwaamheid heeft, maar op ergerlijke wijze in de oppositie is en, in plaats van mede te werken aan den goeden gang van zaken, telkens met voorstellen komt ter verbetering van dit, ter hervorming van dat, alsof inderdaad alles bij ons zoo slecht stond. Deze laatste partij nu had als haar gevoelen te kennen gegeven, dat de heele kwestie van den rooden of blauwen nestel haar niet het minste belang inboezemde en dat zij 't verstandiger zou vinden om niet met zulke nesterijen — dit woord heeft onder ons terecht groote verbittering gewekt — den kostelijken tijd te dooden, maar liever arbeid ter hand te nemen, die inderdaad (sic) in 't belang der gemeente zou zijn. Uit deze laatste zinsnede kunt gij gemakkelijk opmaken hoe neuswijs en bekrompen deze menschen zijn.

//Weken lang gelijk ik zeide, had de zaak reeds de gemoederen vervuld, vooral op de heeren- en op de burgersociëteit was zij van alle kanten bekeken en zóó druk besproken, dat menigmaal de kaarten er voor uit de hand waren gelegd. Twee biljartspelers, van wie de ëén voor en de ander tegen de wijziging was, hadden zelfs onder het spel de redekaveling voortgezet, met zulk

Sluiten