Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPOT.

door de waarneming van der menschen zotte liefhebberijen , hun veel pochen en niets doen, hunne zelfaanbidding en niets zijn, hunne airs en hun vertoonmaken en hun komediespel. Zij kunnen het niet helpen, dat zij dat alles zoo scherp, eer dan anderen, zien, en zij tnaken het tot voorwerp hunner fijne, luchtige spotternij en sollen er gracelijk en vriendelijk een poosje meè om, terwijl hunne lippen nauw merkbaar beven van ingehouden, verholen lach. Zoo lachen zij om de dwaasheden van anderen èn van zichzelven en zingen den „lof der zotheid" hunner eeuw. Weldoeners zijn zij van onzen zwaarmoedigen tijd. Met eene altijd stroomende bron van snaakschheid en guitigheid en geest in zich zeiven, doen zij onze naargeestige, jeremieerende samenleving lachen om die duizenderlei kleine grieven, bezwaren, waarover anderen m urm ureeren , waarop weer anderen schimpen, maar die 't best blijmoedig worden gedragen, omdat zij onvermijdelijk zijn als gonzende muggen en soemende vliegen in den zomer.

Doch waarborg voor de zuiverheid, de echtheid van dezen spot is te vinden in zijn blijven binnen de bepaalde grenzen: hij treft de droefheid noch de goedheid. De smart wekt zijn mededoogen en het heilige zijn eerbied. Zij , wien deze gave is toebedeeld, adelen hun geest, hunne spotternij door hunne ontferming , hun kiesch gevoel, hunne bewondering voor alle gerechtigheid en zij laten slechts de ijdelheden en dwaasheden dezer wereld tusschen de spitsroeden doorgaan. En zoo zij nog boven-

Sluiten