Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar er is ook een spot, die belachelijk maakt wat hij in menschen of beginselen of bewegingen niet begrijpt, die goedheid en edelmoedigheid en geestdrift miskent en geboren wordt uit een boos hart. Deze spot wordt door nijdigheid gevoed en jaloerschheid stookt zijn verschroeiend vuur. Hij tast alles aan en ook het beste haalt hij omlaag. Pinksterbezieling heet een vol zijn van zoeten wijn. Als de berooide Joden in een edel geloof de verbrokkelde muren van Jeruzalem opbouwen, smalen de Samaritanen op hun werk: „de eerste de beste vos, die er over springt, doet hen in puin vallen"; juist zooals eenmaal Remus Romulus, den stedebouwer, bespotte. Die zoo spotten, zijn blind voor de schoonheid van edele drijfveeren en nobele daden en met vinnigheid halen zij haar door de modder. Zoo lacht iemand om de sjofele, ouderwetsche kleedij van menschen , die vóór hem uitgaan: doch zij gunnen zichzelven het noodigste niet, om maar hunne kinderen te kunnen opvoeden. Robertus Nurks spot met de valsche klanken der arme straatzangeres: doch zij zong niet uit kunst of roeping, zij zong om brood alleen en door nood gedwongen. Wat in ons gewoon, dagelijksch leven maar even afwijkt van den regel, dat roept aanstonds den spot op, de laffe en booze geestigheid. En het kwaad is, dat aldus misschien iets goeds over den hekel wordt gehaald. Terwijl er toch geen klagelijker schouwspel is dan belachen goedheid. Thans, als vroeger, loopen wij gevaar „onwetend engelen te herbergen"; wij dreigen

n

Sluiten