Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakt met eene teederheid , eene blijdschap , die de vrucht waren der innige overtuiging, dat in Jezus Christus God en menschen elkander hadden aangeraakt. Deze hoogste waarheid, nauwelijks uit te spreken, aan menschelijk begrip ontsnappende, hebben zij tastbaar en zichtbaar gemaakt op hunne wijze.

En zoo hebben zij hunne Kerstsproke gedicht als eene zegening voor alle tijden. Zonder haar geen echte kerstavond, ook nu nog. Zij alleen geeft hem zijne wezenlijke waarde. Verbeelding, maar als voertuig der hoogste waarheid, dat deze aarde en het leven der menschen niet toevallig en willekeurig, maar door God gewild en bedoeld zijn; dat er eene toekomst is voor ons streven, ons hongeren naar gerechtigheid, onze edelste inblazingen, onze reinste idealen, ons vurigst hopen; dat in menschen, naast alles wat hen klein, broos en zondig maakt, spranken gloren van het goddelijk vuur, ja, dat zij zijn van Gods geslacht. De stoutste verwachting van het profetisch geloofsvertrouwen, de innigste begeerten van de vroomste kinderen der oudheid , te gelijk het beste wat nu nog menschen zich denken kunnen, daarvan vertelt deze Sproke en dat is waarheid , in verbeeldings tooverkleed. De grootheid en almacht Gods boven de aarde èn het leven van aardsche schepselen in Gods gemeenschap, deze twee geloofswaarheden heeft het Christendom tot ééne gemaakt, de eenige, de alleen-zaligmakende: Onze Vader, die in de hemelen is.

Gelijk zij altijd met vreugde is begroet, gelijk zij door

Sluiten