Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle eeuwen van onberekenbaren invloed is geweest — zoo is zij ook voor nu het allerhoogste, kort begrip aller philosophie, bronwel aller vertroosting, oorsprong van alle echte blijdschap.

Laat ons dan te zamen schikken om het vuur en eenen kerstavond hebben, waarin vooral deze prediking in onze ziel zingt en jubileert. Anders is alle gemoedelijkheid , alle zachter stemming ijdel. Alleen déze Kerstsproke beantwoordt aan het hoogste in menschen, alleen deze doet hen opstaan van hunne plaats om 't vuur, om te gaan daar, waar koude is; alleen deze doet hen verlaten hunnen gelukkigen kring, om neder te zitten bij de beroofden, wier kring droevig ontschakeld werd. Maar ook , alleen deze Kerstsproke zal de twijfelenden , de onrustigen voeren aan wateren der rust; zal de zoekenden vergaderen uit alle plaatsen, waar zij vruchteloos zochten, om hen vrede te doen vinden. Een druk, als waaronder wij nu leven, van hopeloos scepticisme, houdt geen menschengeslacht uit. Een nieuwe dag gloort, En allen, die op den kerstavond zich buigen zullen voor het Christuskind te Bethlehem , zullen belijden, dat slechts wat hij later prediken zou uitdrukking gaf aan wat altijd en overal slechts verstand èn hart bevredigen kan : God boven ons, God met ons.

Dit is de heilige Sproke van den Kerstavond. Zij verheft hare stem op de straten. Zij klopt aan de deur, om te worden opengedaan en eene plaats te vinden. Want zij brengt de hoogste waarheid.

Sluiten