Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER INLEIDING.

Het hier ter lezing gebodene werd door mij besproken in vergaderingen van eenige afdeelingen van Vrouwenkiesrecht, Onderlinge Vrouwenbescherming en Vrijzinnig-democratischenbond. Waar't onderwerp: het onderzoek naar het vaderschap door de indiening van het wetsontwerp Loeff op 6 Sept. j.1. thans zoo aktueel is, meen ik dit wel in 't licht te mogen geven. De vorm van een voordracht is —ter wille, van de m. i. makkelijker leesbaarheid — behouden. Ook wenschte ik niet den schijn op me te laden een eigenwijze studie te schrijven, wat inderdaad m'n bedoeling niet is. Voor een groot deel heeft 't hier gepubliceerde reeds gestaan in vaktijdschriften, memories van toelichting en meer dergelijke lektuur, die de meeste leeken niet makkelijk ter beschikking hebben. Ik meende, waar anderen de voedzame materialen reeds hadden opgetast, wel 'n poging te mogen wagen deze te verwerken tot een eenvoudiger, binnen ieders begrip liggend geheel, hier en daar wat opgehelderd door praktische grepen uit het vrouwenleven.

W. WF.-D.

12 Maart 1905.

Sluiten