Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geachte toehoorders en toehoorderessen,

Wanneer ge hier gekomen zijt in de hoop dat ik uw gevoelszenuwen zou doen trillen door allerlei lyrische ontboezemingen of wel u prikkelen door er-net-evendoorkunnende pikanteriën, dan wacht u een hevige ontgoocheling. Ik heb geen plan door zulke minderwaardige speculaties uw aandacht te boeien, ik geef gaarne onmiddellijk toe dat m'n onderwerp is droog en taai, en ik vraag dan ook uwe belangstelling uitsluitend ter wille van 't vraagstuk zelf, dat zoo diep ingrijpt in onze sociale verhoudingen. Ik stel voorop dat oplegging van onderhoudsplicht en schrapping van artikel 342 B. W. in zijn tegenwoordigen vorm, een eisch is zoowel van barmhartigheid als van staatsbelang. Alvorens echter mijn meening over deze kwestie te gaan argumenteeren, moet ik u verzoeken me een poosje te volgen langs den historischen lijn, gelijk te doen tegenwoordig gebruikelijk is.

In vroeger tijden dan was het onderzoek bijna onbeperkt toegelaten; b ij n a, want terwijl wèl in overspel of bloedschande verwekte kinderen op kosten van beide ouders werden onderhouden, ging men later ten opzichte van dienstboden eene uitzondering maken. Echter alleen daarom, omdat het aantal dienstboden, die zich op hoop van trouwen door de zoons des huizes lieten verleiden, onrustbarend toenam.

Sluiten