Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»of wel dat zij het slachtoffer van verleiding ge»weest is.

»Men zou het een en ander kunnen vereenigen »door het bewijs te vorderen, dat de moeder gedu»rende het tijdstip, waarin de verwekking moet »hebben plaats gehad, buiten hare betrekking tot »den vader een eerbaar leven heeft geleid.

»Een dergelijke regeling moet afstuiten op de »moeilijkheid voor den wetgever om zulk een be»trekkelijk eerbaar leven te omschrijven, voor de »moeder om het te bewijzen«.

Ik zou willen vragen: geldt dat soms niet evengoed van de gehuwde vrouw. Zou zij kans zien haar eerbaar leven te b e w ij z e n ? Gaat hartstocht, gebrek aan nadenken, te-goed-zijn-van-vertrouwen of welk ander motief of complex van motieven vele meisjes ten val brachten, per se samen met onoprechtheid? Waarom dan elk jaar die ruim 4000 moeders te stempelen tot leugenaarsters? Terecht schreef de heer Tavenraat:

Maar ook binnen het huwelijk is het fysieke vaderschap slechts een vermoeden, in het belang der maatschappelijke noodzakelijkheid gegeven.

En de heer Rochussen ? hoe stelt hij zich tegenover deze kwestie? Hij noemt 'tvaststellen van het vaderschap in strijd met de natuurwet, hij schrijft: pater s e m p e r incertus.') Welnu is dan ook niet in 't huwelijk de vermoedelijke verwekker de werkelijke verwekker?2) De schrijver erkent trouwens »in echt kan de vrouw den echtgenoot, haren wettigen man al de verplichtingen van het wettig, de volle zedelijke aansprakelijkheidvan het menschelijk vaderschap tegenover een kind opleggen, door een ander verwekt«. 3)

*) Spatieering van mij. p. 87.

2) p. 55. »De thans voorgestelde wettelijke bescherming« enz. Baarn 1905. 3) p. 59.

Sluiten