Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarom dan haar de hand boven 't hoofd gehouden, der ongehuwde moeder 't middel zelfs ontnomen om brood te vragen voor haar kind? Waarmede dekt de heer R. z'n inconsequent standpunt? Met deze uitlating: »waar en voor zoover slechts eenigszins mogelijk, gered de eerbaarheid der gehuwde vrouw en de wettigheid van het in echt verwekte kind!« ') (sic) De grijze staatsraad houde me de opmerking ten goede »there is something rotten in the State« waar men dergelijke struisvogelpolitiek huldigt en looft.

Het hoogste dat in alle gevallen te bereiken valt, is een zeer sterk vermoeden, een hoogen graad van waarschijnlijkheid, die geldt voor élke vrouw. —

»Het redmiddel daarentegen aan het Engelsche »recht te ontleenen, dat evenals ons oude recht en »art. 263 W. Nap. v. Holland aan de rechterlijke «beslissing alleen geldelijke gevolgen verbindt, »moet tot onzuivere toestanden leiden, daar de »hoedanigheid van vader onsplitsbaar is en men »moeielijk bij vonnis daartoe verklaard kan zijn, »zonder al de daaraan van nature verbonden gevolgen te dragen. Eindelijk mag niet vergeten »worden dat, indien men aldus de onwettige kinderen, «gesproten uit vereenigingen als hier bedoeld zijn, »scherp van de overige onderscheidt, en hun belangrijke voorrechten toekent, men onwillekeurig »komt tot een erkenning en regeling van het concubinaat, die ongetwijfeld op den eerbied voor »het huwelijk ongunstig werken moet«.

Ziehier weer des Pudels Kern: de eerbied, en laat ik er bij mogen voegen het voortduren van 't tegenwoordig huwelijk. Hoe zwak moet in de oogen dier mannen de zaak van 't huwelijk staan, wanneer ze meenen dat daden van onrecht en onbarmhartigheid ') P- 61-

Sluiten