Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bracht de Heer Hovy het bovengenoemde punt nog even ter sprake, dezelfde te-ver-gaande wenschen uitende.

Waar 't ontwerp tot «wijziging en aanvulling van enkele artikelen van het Burgerlijk Wetboek ter opheffing van de bezwaren, waartoe het bestaande Voorschrift betreffende het onderzoek naar het Vaderschap aanleiding geeft« (zooals de eigenlijke deftig-lange titel luidt) op 't oogenblik wel in de afdeelingen is om onderzocht te worden, maar er nog weken voorbij kunnen gaan eer 't Voorloopig Verslag verschijnt, is er alle kans dat eerst in een volgend regeeringsjaar de zaak haar beslag krijgt. Althans indien er dan weer een minister van Justitie benoemd wordt, die de rechtvaardigheid tegenover de vrouw even goed als, of beter betracht dan Mr. Loeff.') Èn door dit ontwerp èn door de wijziging door Z.Exc. gebracht in 't ontwerp Arbeidscontract van Mr. Drucker, waardoor de gehuwde vrouw meer recht tot handelen wordt gegeven, welke verandering werd onderstreept door de bemerking: »Het scheen noodzakelijk der gehuwde vrouw de bevoegdheid toe te kennen om als arbeidster eene arbeidsovereenkomst aan te gaan, geheel onafhankelijk van de toestemming of den bijstand van haren echtgenoot«, onderscheidt Mr. Loeff zich op niet genoeg te waardeeren wijze van zijne de-vrouwen-op-de-meest schandelijke-wijze-maszregelende collega's. Bittere ironie zeer zeker, dat twee mannen in één ministerie elkaar zóó tegenwerken. Want door 't verbod aan de vrouwelijke ambtenaren bij post en telegrafie om ook als gehuwde vrouw eerlijk te mogen helpen om 't brood voor 't gezin te verdienen, drijft de heer de Marez Oyens haar tot

*) Jammer alleen dat de minister op zoo onverklaarbare en dan ook in de M. v. T. niet verduidelijkte wijze in 't ontwerp »Ziekteverzekeringswet 1905« de ongehuwde moeder uitsluit.

Sluiten