Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vrije liefde, en zullen zij straks misschien de eersten zijn die met volle toestemming van den vader harer kinderen den onderhoudsplicht — laat ons hopen langs administratieven weg — hem zien opgelegd. Yan den een 'n ernstige poging de moraliteit te verhoogen door niet een der schuldigen steeds vrij te laten uitgaan, van den ander een maatregel die — allermeest naar Christelijke opvatting — de zedelijkheid zal blijken te ondermijnen.

Lokte de minister van waterstaat, handel en nijverheid bij talrijke weidenkenden ernstig protest uit, waarbij zelfs de eerwaardige figuur uit den Vrouwenbond tot verhooging van het zedelijk bewustzijn, mevr. de Fremery Hissing niet ontbrak, de minister van Justitie gaf aanleiding tot de oprichting van een comité') van mannen en vrouwen van allerlei richting, die in 't a. s. najaar het wetsontwerp zullen ondersteunen en populariseeren door openbare vergaderingen.

De staatsraad Rochussen liet zich ook ditmaal niet onbetuigd en verblijdde ons weer met een lijvig verweerschrift tegen dit ontwerp. Gelukkig zond m'n boekhandelaar 't me net toe alvorens naar uwe vergadering ' af te reizen, en ik had dus onderweg geschikte lektuur ' om in de stemming te komen. Lang zal ik u niet met de bespreking van dit boek vermoeien; slechts 'n paar opmerkingen. Schrijver vindt 't zoo vreemd2) dat er lange jaren nooit eenig blijk van algemeene belangstelling in, van protest tegen dat verbod van onderzoek, als 't toch zoo verkeerd was, gegeven is. Ik deel zijn verbazing niet, integendeel! Want zoo èrgens in onze wetgeving dan zijn hier klasse (on)recht en sekse (on)recht tot een bijna onverbrekelijken snoer ineengevlochten. Men vrage zich eens af of een wet, die per jaar 'n 4 a 5

*) Dringend verzoek Bijlage V te lezen.

J) Verg. in 't bizonder p. 36 en 89.

Sluiten