Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vonnis opgelegd vaderschap.« Welnu aan dien eisch is geheel voldaan in 't nieuwe artikel 342 dat zou luiden: »Er wordt geenerlei regtsvordering tot inroeping van staat op grond van beweerd vaderschap toegelaten. «

Na de gewijzigde artikelen 343 en 344 zouden een zestal — naar ik hoop bij de openbare behandeling tot een achttal aan te vullen — artikelen worden ingevoegd in ons burgerlijk wetboek.

En wel art. 344a:

»Een natuurlijk kind heeft een regtsvordering tot onderhoud en opvoeding gedurende zijne minderjarigheid, tegen den man, die met de vrouw, uit wie het geboren is, gemeenschap heeft gehad tusschen den drie honderd en eersten en den honderd negen en zeventigsten dag, voorafgaande aan dien, waarop het kind is geboren.

De vordering wordt ingesteld bij de arrondissements-regtbank der woonplaats van het kind.

Het kind is in zijne vordering niet ontvankelijk, indien de verweerder bewijst, dat de vrouw, uit wie het kind geboren is, binnen den in het eerste lid van dit artikel bedoelden termijn, hetzij met een of meer anderen gemeenschap heeft gehad, hetzij een ontuchtig leven heeft geleid.

Het vonnis, waarbij de vordering wordt toegewezen, houdt in eene veroordeeling tot betaling van eene geldsom, uit te keeren aan den voogd van het kind. De regtbank kan, zoo mogelijk onder het stellen van de noodige waarborgen voor de zekerheid der betaling, bepalen, dat de schuld zal worden gekweten in wekelijksche, maandelijksche of driemaandelijksche termijnen, waarvan het bedrag in het vonnis wordt vermeld.«

Wij zijn hiermede Duitschland vooruit die slechts

Sluiten