Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaald overeenkomstig de behoeften van het kind en het inkomen van den verweerder.

Indien de verweerder bewijst, dat de voorziening in de kosten van onderhoud en opvoeding van een erkend kind door zijne ouders geheel of ten deele verzekerd is, wordt het bedrag der uit te keeren gelden naar evenredigheid lager bepaald.

In geen geval echter wordt dit bedrag lager bepaald dan de helft der overeenkomstig het eerste lid bepaalde kosten van opvoeding en onderhoud«.

De heer Rochussen is erg verbaasd »dat het natuurlijke kind, benevens zijn verwekker, in den regeleen erkenner heeft«. En toch komen die gevallen meermalen voor. Een struische meid, die zich door 't leven wist te slaan, ook met haar kind, vindt later in veel gevallen wel een man, dien zij ten tijde harer bevalling niet eenmaal kende. Meestal wordt ook 't voorkind erkend; maar in later jaren, als er broertjes en zusjes komen, wordt juist dat kind de voetveeg in huis, echte paria's, die tot onze misdadige jeugd een aanzienlijk procent leveren. Welnu daartegen waakt zeer terecht het ontwerp. — Artikel 344/.2) »Het kind wordt, bij gebruikmaking van het in de artikelen 344a en 344d toegekende regt, vertegenwoordigd door eenen bijzonderen vertegenwoordiger. Deze wordt, op verzoek van den voogd of van den voogdijraad, doch in elk geval na verhoor van dezen laatste, en na verhoor of behoorlijke oproeping van hem, wiens verpligting tot betaling in het verzoekschrift wordt gesteld, benoemd door den kantonregter der woonplaats

1) Het door niets gemotiveerde »in den regel« kome voor rekening van den schrijver.

2) Met opzet sla ik om lezers (en vroeger hoorders) niet te vermoeien die artikelen over, die geen onmiddellijke waarde hebben voor de p r a k t ij k des levens.

Sluiten