Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderhoud der moeder gedurende drie weken vóór en vier weken na de bevalling.

De toelichting geef ik u kortheidshalve zooals die voorkwam bij 't adres door O. Y. ingediend.

Ad 344#. Wenschelijk is, dat een officieel van Staatswege benoemd lichaam optrede bij alle buitenechtelijke geboorten en niet het instellen der vordering afhange van de bekendheid met wet of filanthropische vereenigingen van de moeder of hare omgeving. Wanneer aan de voogdijraden bevoegdheid werd gegeven den door de moeder aangegeven verwekker voor zich te roepen, zal in zeer vele gevallen de kwestie langs administratieven weg door dit lichaam geregeld en het grootste deel der processen voorkomen kunnen worden. Wanneer de verwekkers weten, dat ingeval van onwilligheid en wanneer er voldoende bewijzen tegen hen aanwezig zijn, toch een vonnis volgt, zullen slechts zij die niet in staat zijn te betalen, weigeren. Door der ongehuwde moeder altijd den voogdijraad ter zijde te stellen, zal tevens voorkomen worden dat zij zich laat afkoopen, eventueel die afkoopsom voor andere doeleinden dan voor de opvoeding van het kind gebruikt.

Ad 344h. Met een enkele wijziging is hier overgenomen het artikel 340 uit het wetsontwerp Cort van der Linden. De ervaring toch heeft aan de werkende leden van Onderlinge Vrouwenbescherming geleerd, dat het in 'tbelang van hetwelzijnvanhetkind is, dat de moeder in het genoemde tijdperk zooveel mogelijk vrij blijve van materieele zorgen en angsten. — Betreffende den voogdijraad wil ik nog even dit zinnetje uit het tweede boek van Jhr. Rochussen aanhalen, die het zoo bizonder moeielijk vindt voor de rechters om in dergelijke gevallen te beslissen. »Ze zullen zich zoo licht door een vaderlijke gezindheid jegens het jonge moedertje laten beïnvloeden. Zoolang

Sluiten