Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vrouw dus geen zitting in de rechtscolleges heeft, verplichte men de bevoegde instantie in ieder geval van bestreden vaderschap het advies eener ervaren vrouw in te winnen. Er is zelfs alle grond om aan te nemen«, — aldus letterlijk de schrijver — »datdithet beste stelsel ware: De vrouw als judex unica. Bij haar die evenzeer, het spreekt van zelf, den geschikten leeftijd en de overige eigenschappen bezitten moet, is geen zwichten voor de bekoring, geen mededoogen voor de zwakheid van den man te duchten, partijdigheid voor hare kunne evenmin.«

Welnu, waar bij de instelling van de voogdjjraden besloten is daar ook vrouwen zitting in te geven, zou aan dit bezwaar van Jhr. Rochussen, dat ik overigens volstrekt niet deel — of dit ligt aan mijn volkomen onbekendheid met H.H. rechters of m'n goed-geloof aan de objektiviteit van ernstige gestudeerde mannen, weet ik niet — grootendeels tegemoet zijn gekomen.

Evenals hij toch haat ik processenl) met al den aankleve van dien, z'n griezelige praktizijns2), z'n handelaars in meisjes3), maar ik blijf er bij: noodig zullen die ook slechts zelden blijken te zijn. Zeker, ik deel de vrees van Z.H.Ed.Gestr. voor acties die ingesteld worden als het kind »reeds eenige jaren oud is, «voor 'n «wellicht reeds ver in het verleden liggend uiterste termijn voor aanbrengen van die actie«. Maar door de verplichte aangifte van den Burg. stand aan de voogdijraden kan dit alles immers voorkomen worden!

Een paar punten blijven mij nu nog ter bespreking over: Welke zijn de bezwaren onzer tegenstanders en hoe kunnen wij deze ontzenuwen?

') Zie O. a. pag. 7, 30, 31, 62, 89, 92, 97 en 121.

») p. 114.

*) Noot p. 91.

Sluiten