Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bezwaren zijn, volgens de meening van Mr. R., (in z'n 2e boek) saam te vatten in deze beide:

1. »Demoraliseerend is 't onderzoek, omdat het den uit buitenechtelijken geslachtsomgang geboren zedelijken plicht omzet in geldelijke verplichtingen, waarvan zij bovendien onmachtig is de naleving te verzekeren.«

Zedelijke plicht is het meisje te huwen, maar ingeval hij 't meisje niet trouwen kan, omdat hij reeds gehuwd of 'n minder-militair is, wat dan? Moet hij, omdat hij dien zedelijken plicht niet na kan komen, nu ook maar van alle geldelijke verplichtingen ontslagen worden?

Zou 't niet juister zijn te zeggen: hij die buitenechtelijken omgang heeft, verzaakte daardoor reeds, volgens de geldende moraal, zijn zedelijken plicht, zachts dat hij zich aan de geldelijke verplichtingen tegenover onschuldige derden niet óók nog onttrekke.

De wet is onmachtig de naleving daarvan te verzekeren? Zeer zeker, in sommige gevallen. Maar omdat de politie enkele dieven niet in handen kan krijgen, moet men ze daarom maar allemaal vrij laten loopen ? Als men bij alles zóó sceptisch redeneerde, zou 't er raar uitzien. En gelijk reeds vroeger gezegd: in een der weinige plaatsen, waar men op 't oogenblik goed statistisch materiaal heeft, is nagewezen dat de overweldigend groote meerderheid der vaders zonder veel moeite te vinden is. (zie Naschrift). Daarenboven: is de vader niet langs juridischen weg aan te wijzen, dan zal zeker evenmin de nakoming van bovengenoemden zedelijken plicht van hem verwacht kunnen worden.

2. »Het gezonde volksleven wordt door het onderzoek in den hartader aangetast, omdat de vaststelling der vaderlijke afstamming buiten echt, hoe dan ook geregeld, nevens het wettig gezin een onwettig stelt, de bijzit min of meer doet deelen in rechten, die slechts der wettige vrouw toekomen.«

Sluiten