Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met 'n vergelijking aankomen, ditmaal van een wèl logisch-doordenkend geleerde, ook 'n Duitscher, Brügman. Hij zeide: «naarmate de herder oplettender is en voorzichtiger, zal de kudde minder gevaar loopen voor 'n aanval door wolven; de herder zal voorzichtiger wezen, indien hij reden heeft de nabijheid der wolven te vermoeden. Maar, zal dit voor een schapenfokker een grond wezen om in de nabijheid van zijn kudde eenige wolven los te laten? Welnu hoe kan het dan een wetgever in de gedachten komen de meisjes aan grootere gevaren bloot te stellen alleen om ze voorzichtigheid te leeren?« — Afgezien hiervan, stel dat de moraliteit der vrouwen door opheffing van het verbod achteruitging, dan zou toch de moraliteit der mannen hoogstwaarschijnlijk in dezelfde mate vóóruitgaan. — In elk geval, waar twee menschen een fout begaan, moeten voor zoover dit voor den wetgever mogelijk is, beiden in dezelfde mate die fout boeten. —

De schandaalprocessen, ik geloof niet beter te kunnen doen dan maar weer met een citaat aan te komen. Ik doe dit opzettelijk. Ik kon het ook wel in mijn eigen bewoordingen zeggen, maar ten eerste heb ik op juridisch gebied nauwelijks recht van spreken, ten tweede geldt ook hier het klassieke «wanneer twee hetzelfde zeggen is het niet hetzelfde«. En wanneer een hoogleeraar in de rechtswetenschappen iets beweert, mag dat zeker als juister en objectiever worden aangemerkt, dan wanneer 't komt van iemand »die zoo'n beetje liefhebbert in vrouwenrechten.«

«Burgerlijke rechtsvorderingen dan«, aldus schrijft Prof. Fockema Andreae,»erlangen niet altij d groote openbaarheid ; en al ware dit eens een enkele maal het geval, al bleek eens nu en dan dat deze of gene niet zoo ingetogen leefde als het publiek had gemeend, zou dit zoo diep betreurenswaardig wezen ? De maatschappij kan er niet

Sluiten