Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slecht bij varen, hare leden te leeren kennen voor wat zij zijn. Men make zich toch geen overdreven voorstelling van de gevolgen van zulk eene mogelijke publiciteit. Het publiek is waarlijk niet te gestreng in zijne veroordeeling van sexueele uitspattingen van jonge mannen. De geringe zorg, dien men in verschillende kringen aanwent om ze te verbergen, doet dan ook genoeg blijken dat men hare openbaarheid niet zeer vreest. Stel nu al dat van tijd tot tijd een actie werd ingesteld tegen iemand, tot onderhoud van het kind waarvan in die actie sprake was, niet verplicht, dan zou het toch wel niet zijn tegen een zeer ingetogen man. Een vordering tegen dezen zou te weinig kans van slagen bieden, dan dat iemand ze licht zou wagen«.

Ik meen, dat hiermede ook vervalt het lyrische argument, waar een schrijver ergens mee komt aanzetten: »Ach, ingeval zoo'n actie tijdens het engagement van een jongmensch begon, dan raakte dit zeker af«. Is de actie terecht ingesteld, dan is het toch zeker beter dat èn de verloofde èn de a.s. schoonouders op de hoogte zijn van het karakter, — karakterloosheid mag men wel zeggen of althans zwakheid van karakter — van den bruigom; is het ten onrechte, dan kan het meisje toonen of ze flink genoeg is om aan wat tegenspoed het hoofd te bieden; toonen ook, dat het haar werkelijk ernst was met hare genegenheid en het jawoord niet alleen gegeven werd voor het pretje van 't geëngageerd zijn. Elkaar afond te leeren kennen vóór het trouwen, biedt zeker den hechtsten grondslag voor een goed huwelijksleven; en de maatschappij als geheel is ook daarbij weer gebaat.

Wat de chantage betreft het volgende: Volgens autoriteiten kwam deze ook vroeger in ons land niet voor; volgens den heer Heerma van Yoss berusten in het gemeentearchief te Amsterdam tal van acten waaruit

Sluiten