Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE I.

Deze en andere gegevens ontleende ik aan de navolgende werken. Uit m'n — zeker nog niet volledige — bibliografische lijst die thans reeds ruim 60 nummers bevat, vermeld ik slechts de door mij in verhand met deze brochure geraadpleegde geschriften.

Bij de voorbereiding voor de spreekbeurten was ik allerminst van plan deze »lezing« uit te geven en hield ik dus geen voldoende aanteekening w&dr ik een en ander vond en in welken vorm.

Vandaar dat men hier en daar citaten kan aantreffen, niet door aanhalingsteekens als zoodanig aangegeven.

Fockema Andreae. De defloratie en het onderzoek naar het ('

vaderschap. Rechtsgeleerd magazijn 1886.

Mr. G. Belinfante. Onderzoek n/h vaderschap. Themis 1886. {

R. Bérenger. Proposition de loi. 1878.

Al ex. Dumas-fils. La recherche de la paternité. 1883. ^

Mr. Fabius. Prae-advies Juristenvereeniging 1886.

Hamaker. Verslagen en med. Kon. Acad. van Wetenschappen.

Afd. Letterkunde 4e reeks 3e deel 1899. *)

Handelingen der Ned. Juristenvereeniging.

Hee rma van Voss. Defloratie en onderzoek n/h vaderschap,

in het oud-vaderl. recht. Proefschrift. Amsterdam 1889.

Van der Lip. Proefschrift. Erfrecht van nat. kinderen.

Molengraaff. Gids Januari 1896.

Gids October 1898.

Soc. Weekblad 29 Oct. 1904. "g

Mr. van Overvoorde. Vragen des Tijds. 1896. ^

Ontwerp tot herziening van het Burg. Wetboek. 1886.

Philalethes. Het wetsontwerp enz. Utrecht 1899.

Rochussen. Het onechte kind enz. 's Grav. 1900. (niet in handel).

Onderzoek naar het Vaderschap, 's Grav. 1903.

De thans voorgestelde bescherming enz. Baarn 1905.

Van der Schaaff. Proeve van onderzoek enz. 1843 's Grav.

Dr. Max Taube. Der Schutz unehelicher Kinder in Leipzig 1893.

*) Deze verhandeling is ook opgenomen in het Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie en wordt als zóódanig in de M. v. T. tot 't wetsontwerp Loeff genoemd, wat jhr. Rochussen blijkbaar over 't hoofd zag.

4

Sluiten