Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE IV.

De termen »vader« en »verwekker«. 1)

In het nummer van den »Vrijzinnig-democraat« van 17 Februari 1905 komt een artikel voor over het tegenwoordig zooveel besproken vraagstuk van het onderzoek naar het vaderschap, waarin een beschouwing is neergelegd die wellicht de meening vertolkt van velen, en die juist daarom naar mij voorkomt niet onbestreden mag blijven. Want van welke edelaardige bedoelingen het daar gehuldigd standpunt ook getuige, toch schijnt dit mij aan sterke en gerechte bedenking onderhevig. Het vloeit voort uit een gevoel van ergernis en verontwaardiging, dat in het ingediend wetsontwerp een onderscheid wordt gemaakt tusschen de begrippen »vader« en »verwekker«, van oordeel dat de rechtvaardigheid eischt, dat ook van het buiten huwelijk verwekte kind den als verwekker aangewezene officieel met den vadernaam aangewezen worde. Een dergelijke verontwaardiging nu is mij onbegrijpelijk, en schijnt mij zeer onvoldoende gemotiveerd. Het wetsontwerp streeft naar een billijker oeconomische verzorging van het buitenechtelijk geboren kind; en dit is zeker iets dat met sympathie zal begroet worden door alle weidenkenden, die niet geheel bevangen zijn door een geest van zelfzucht of vooringenomenheid tegen alle hervorming. Maar het is mij onverstaanbaar, waarom buitendien om alle onderscheiding tusschen wettige en onwettige kinderen zooveel mogelijk zou moeten worden opgeheven. En daarnaar streeft men toch, indien men zich zelfs over een op zich zelf zoo ongewichtige aangelegenheid als deze naamkwestie warm maakt. Integendeel, die naamsonderscheiding, welke hoegenaamd niets beleedigends insluit, is m. i. zeer gelukkig gevonden, in aanmerking genomen dat men nu eenmaal rekening te houden heeft met zoovele andersdenkenden. De voorgestelde wijzigingen toch zijn reeds zóó ingrijpend en zullen op zich zelf reeds zooveel tegenkanting ondervinden, dat het geheel misplaatst en verre van taktvol schijnt, nu ook dat betrekkelijk zoo onbelangrijk naamsverschil zoo hevig aan te vallen. Een dergelijke veeleischendheid zal zeker niet bevorderlijk zijn

') Uit een gelijknamig artikel van Dr. Wijnaendts Francken in het Sociaal Weekblad van 8 Maart 1905.

Sluiten