Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE V.

Het oorspronkelijke plan van de Middernachtzending was om een comité van vereenigingen te stichten, gelijk dat in 1902/3 bestond ter verkrijging van een wet verbiedende het houden van publieke huizen en het sanitair toezicht. Waar een groot aandeel in de actie werd genomen door een der leden van 'tH. B. van O. V. sprak 't vanzelf dat thans ook die Vereeniging, die bestrijding van art. 342 in hare statuten heeft, zich aanmeldde om mee te doen. Door handig verspreide laster, door onwil bovendien van 't lid der Tweede Kamer ds. Talma, — die nu eenmaal een feilen haat gezworen schijnt te hebben tegen al wat de vrouw op publiek terrein brengt, kwam dit niet tot stand. Erger: de geruchten over O. V., werden door zoogenaamde aanhangsters onzer richting al of niet opzettelijk aangewakkerd. Naar aanleiding daarvan werd 4 Mrt. j.1. het volgende stuk aan een lOOtal dagbladen in ons land toegezonden:

Onwaar, bovenal onwaardig.

M. de Redacteur!

Beleefd verzoek ik u het onderstaande in uw blad op te nemen, allermeest in het belang van de volkomen onschuldige kinderen, welke het ergste lijden onder de »on-dits«, die — eerst als zóódanig rondgaande, ook wel in brieven geuit — thans vasten vorm hebben aangenomen in de voorrede van een vlugschriftje. Het is uitgegeven door »Onze(n) Tuin« te Haarlem en getiteld »'t Onechte kind en t Ontwerp Loe£f«. Daarin lees ik »dat bij de Vereeniging Onderlinge \ rouwenbescherming het Nieuw-Malthusianisme niet veroordeeld wordt«. D&èrop nu stuitte af èn in «Onzen Tuin« èn in de Vereeniging tegen de Prostitutie, de door Onderlinge Vrouwenbescherming en Middernachtzending zoo zeer gewenschte samenwerking in het belang van het buitenechtelijk kind. Thans zal die actie tot ondersteuning van het wetsontwerp Loeff slechts gevoerd worden door partikulieren uit die en andere vereenigingen.

Welnu M. de Redacteur, inderdaad bestreden wordt het Neo-Malthusianisme door ons niet omdat dit volkomen buiten onze bevoegdheid ligt. Wij toch hebben te maken met ongehuwde moeders, buitenechtelijke kinderen of zwangere ongehuwde vrouwen. Komt daar het Neo-Malthusianisme soms bij te pas?Ingeenen

Sluiten