Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE V.

deele. Onze statuten bevatten dan ook niets in dien geest. De Ver. streeft er naar eenzelfden maatstaf van zedelijkheid voor mannen en vrouwen te krijgen en tracht dit doel te bereiken op de volgende wijze:

Art. 3. a. door zich over het geheele land het lot der ongehuwde moeder der verlaten vrouw en van het buitenecht geboren kind aan te trekken.

b. door het vormen van een fonds, waaruit de ongehuwde moeder en de verlaten vrouw tijdelijk kan worden gesteund, en waaruit zij ook bijstand kan verkrijgen voor de opvoeding van haar kind.

(Niemand kan zich of een ander het recht op een uitkeering uit dit fonds van te voren verzekeren.)

c. door het houden van openbare en besloten vergaderingen en het verspreiden van geschriften om de denkbeelden der Vereeniging in ruimen kring bekend te maken.

d. door het indienen van verzoekschriften bij de bevoegde macht, ten doel hebbende de verantwoordelijkheid van den vader van het buiten echt geboren kind bij de wet te doen vaststellen, en gelijkstelling te verkrijgen van buitenechtelijke kinderen met de in het huwelijk geborene.

Nu kan men met volle recht opmerken: er zijn toch leden van de N. M. Bond, die tevens lid zijn van O. V. Zeer zeker, maar — er zijn ook leden van dien bond, die lid zijn van den Vrouwenbond tot verhooging van het zedelijk bewustzijn. Ook die bond heeft geen bestrijding van het N. M. in hare statuten, zoo min als onze Vereeniging. Gaat men daarom beweren: dat de Vrouwen bond — op wiens weg dat nog altijd meer zou liggen — het N.M. niet veroordeelt? Immers neen! En wij danken dan ook het kwaadspreken over onze vereeniging aan persoonlijke gekrenktheidjes, aan misverstand enz. »Maar er is in uw hoofdbestuur toch een lid dat vóór het N. M. is!« Volkomen juist. Er is er ook een in, die zeer beslist tegen alle N. M is.

Want onze vereeniging is neutraal en er is plaats in voor ieder, die hare of zijne krachten aan de verwezenlijking van ons doel wijden wil.

Het is wel eens voorgekomen dat de N. M. Bond, die voorlichting geeft aan gehuwden, waar het voorbehoedmiddelen tegen zwangerschap betreft, wanneer een ongehuwde vrouw komt vragen

Sluiten