Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE V.

om abortieve middelen, die de N. M. Bond in geen geval verstrekt, deze naar Onderlinge Vrouwenbescherming verwees. Niet omdat O. V. ze haar wèl verstrekken zal, zooals eens lasterlijk beweerd is, maar omdat zij die ongelukkigen zoo goed mogelijk zal helpen in den moeielijken tijd vóór de bevalling en ze later moreel en financieel blijft steunen, opdat ze voor zich en het kind kunnen zorgen. Zoo het eenigzins mogelijk is, laten we moeder en kind samen blijven. Ook worden, ingeval huwelijk gewenscht wordt door de ongetrouwde vader en moeder of aanstaande ouders, voorschotten verstrekt om dat mogelijk te maken. Voor de ongehuwde moeders ontving O. V. dikwijls zeer gewaardeerde hulp van de Vereeniging aan wier hoofd Ds. Pierson staat, alsook van Katholieke gestichten.

Ziedaar, M. de Redacteur, de eenvoudige waarheid, die ik niet met lange klaagliederen wensch aan te dikken. Dieptreurig intusschen komt het mij voor, dat een zich noemende Christel ijke vereeniging als Onze Tuin — van mondelingen laster door anderen nog gezwegen — zulke alleszins onvriendelijke aantijgingen drukken laat over een vereeniging die precies hetzelfde doet als zij: buitenechtelijke kinderen steunen. Jammer vooral, omdat deze hatelijkheid een plaats heeft kunnen vinden in de voorrede van een boekje, waarvan b.v. de geheele bl. 34 met volkomen instemming door O. V. zal worden onderschreven. Op pag. 29 lezen we: »Om versteening van art. 344a te voorkomen, worde de Burg. Stand verplicht van alle onechtgeborenen opgave te doen aan den voogdijraad, opdat deze bewerke dat er rechtsvordering tot onderhoud voor hen gedaan worde«, welke wensch evenzeer voorkomt in het verzoekschrift door O. V. aan den Minister van Justitie aangeboden.

Waarom wordt dan op zoo'n onwaardige wijze door een godsdienstige vereeniging bestreden een neutralen bond als O. V., die zich bewust is altijd open en onomwonden voor haar beginselen te zijn uitgekomen, en die dus de beschuldiging dat ze in het geheim er nog andere zou belijden met kracht van zich af moet wijzen.

Met dank voor de opname, hoogachtend namens het Hoofdbestuur O. V.

W. Wynaendtsfrancken-Dysekinck,

Presidente.

Den Haag, 4 Maart 1905.

Sluiten