Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bovendien wees hij op het woord in de zaal: „Opdat zij allen één zijn," . in verband met vs. 5 en op de drie gratiën die hier binnen treden (vs. 12): geloof, geduld en gebed.

Gehoor gevende aan de aanwijzingen, bleven de correspondenten met een aantal belangstellenden, (correspondenten in de toekomst ?) in de groote zaal, terwijl de Sectie van de Zending zich spoedde naar de voorzaal, die schier te klein was om allen, die wenschten binnengelaten te worden, te bevatten.

DE SECTIE-VERGADERING VAN CORRESPONDENTEN

werd geleid door den voorzitter der Commissie, den heer C. J. G. Bos van Amsterdam, die deze bijeenkomst met gebed opent, en daarna een kort woord ter inleiding spreekt, waarin hij zijn genoegen uit. over het feit, dat de correspondenten na een jaar, waarin afzonderlijke sectie-vergadering voor hen niet gehouden was, nu wederom tezamen komen mogen om uitsluitend hunne belangen te bösprököii.

De Secretaris leest de notulen der vergaderingen, gehouden te Deventer in 1908 en den Haag 1909.

Het jaaroverzicht, in de Jong.bode gepubliceerd, vereischt geen

nadere bespreking. . T i j

Alsnu leidt de heer C. J. G. Bos, het onderwerp in „Is het

vormen van Centrums wenschelijk?"

Twee idealen, zoo vangt spreker aan, heeft hij gehad, toen hij lid werd van de Commissie. Ie Alle Afdeelingen een correspondent, 2e Alle Bondsleden Bodelezers.

Het eerste is bijna bereikt, dank zij het ijverig werken van den heer C. G. Paap Jr. Door de uitbreiding van 't aantal correspondenten is de arbeid der Commissie zeer toegenomen en acht hij het in het belang van den arbeid, dat er meer eenheid wordt gebracht. Om te weten te komen of meerderen met ons van datzelfde gevoelen waren, wendde men zich tot een tiental personen (correspt™) in het Noorden des lands. Op één na allen, verklaarden zij zich met ons gevoelen homogeen, waarop men moed heeft gevat dit onderwerp in te leiden. Hij gaat daartoe nu over en zegt:

Nu wij één onzer idealen, elke afdeeling een correspondent, langzaam maar zeker nabij komen, is ook het werk onzer commissie zeer toegenomen. De omvang daarvan maakt het noodzakelijk, ook met het oog op de toekomst bijtijds te zorgen, dat door een juiste verdeeling van arbeid het geheel zoo goed mogelijk georganiseerd wordt. Op welke wijze kan de commissie maatregelen treffen den arbeid voor het Verbond zoo vruchtbaar mogelijk te doen zijn? was een vraagpunt op een onzer vergaderingen. Als antwoord is voorgesteld het vormen van „centrums." Wij bedoelen hiermede, omm verschillende gedeelten van het land aan ijverige en bekwame correspondenten gelegenheid te geven den arbeid in hunne omgeving te leiden, daarop toe te zien, de arbeiders met raad en daad bij te staan en onze commissie op de hoogte te houden, fouten aan te wijzen en opmerkingen te maken enz., waardoor wij voortdurend

Sluiten