Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer voeling houden door en met den arbeid. Wij hopen daardoor de corr. meer te leeren kennen en ook door het houden van vergaderingen, uitsluitend van de corr. in die .centrums", nog met meer kracht dan tot dusverre geschieden kon aan de vorming van een keurkorps in ons Verbond te arbeiden. Slagen wij in deze poging, dan zal daaruit later, wanneer de wenschelijkheid blijkt, een Provinciale organisatie kunnen gevormd worden en de verdeeling van den arbeid, door uitbreiding der commissie, met goed geschoolde krachten gepaard kunnen gaan. Ik wendde mij over de vraag ,Is het vormen van „centrums" wenschelijk ?" tot een aantal corr. in het Noorden juist met het oog op den Bondsdag in deze stad, en ontving antwoorden die blijk gaven, dat men zich met het denkbeeld wel en gaarne kon vereenigen. De opmerking is ook in een der antwoorden gemaakt, of de langen daaraan niet dienstbaar gemaakt konden worden, echter meen ik dat de Ringarbeid een ander doel heeft en zich zooveel mogelijk _ dient te geven tot verhooging van het peil der werkzaamheden in de Afdeelingen, terwijl de arbeid der tt" ^.b^artigmg van de belangen van het Verbond bedoelt. Hartelijk hoop ik, dat bij de bespreking duidelijk blijke, of men het denkbeeld, het vormen van centrums, toejuicht en zoo ia, of dan ook alle krachten door de Corr. zullen worden ingespannen om dat tot werkelijkheid te maken.

Van de gelegenheid tot debat, werd voor 't eerst gebruik gemaakt door Ds. Tichelman (Uithuizen) die de plaatselijke omstandigheden in herinnering wilde brengen, welke zoo ontzettend van elkander verschillen en voor ieder bizonderen arbeid noodzakelijk maakt Hj] verwacht echter het meest succes in centralisatie, gezocht bij de Ringen. 6

,.hef.r .landstra (Leeuwarden) gevoelt niet veel voor het centralisatie-idee. Het werken der correspondenten moet meer in et belang zijn van de Afdeelingsleden; daarvan verwacht hij meer heil dan van een werken in 't algemeen.

Stabile leden (correspondenten) die bekend zijn met den arbeid des Verbonds, wenscht de heer Zeverboom van Rotterdam

De heer Sluyter (Enkhuizen) is bang, dat door de centralisatie de arbeid van den correspondent te veel tijd vorderen zal

üe Bondsvoorzitter is vol lof voor den goeden arbeid der Oorrespondenten-Commissie, hij wil echter waarschuwen voor te vee ho°i op dm vork" nemen. Hij hoopt dat de arbeid goed blijven zal Door den Bondssecretaris en den heer Enter (Groningen) wordt betoogd, dat het vormen van een centrum geen nut hebben kan, doch dat de ( ommissie moet trachten te verkrijgen flinke mannen die hunne omgeving voor correspondenten als vraagbaak en leiders kunnen dienen Eerstgenoemde wenscht dat te bereiken door het opwekken van het persoonlijk initiatief. Wanneer zulke personen, die voorlichting zouden kunnen geven aan den correspondent gevonden zijn is verdere organisatie overbodig. De Amsterdamsche secretaris der Correspondenten-Commissie maakt er den heer Willemse opmerkzaam op, dat zulks juist de ide'e is van de Com-

Sluiten