Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aarde een grootsch schouwspel waarnemen : een wedloop tusschen het Evangelie en den Islam. In Afrika wordt op het oogenblik die strijd met klare bewustheid gestreden. In Nederlandsch O. Indië grijnst den zendelingen het Islametische gevaar van alle kanten tegen. God heeft ook daar groote dingen gedaan. Van alle oorden, Sumatra, N. Guinea, Halmaheira, ruischen ons de berichten van opwekkingen tegen. De aanraking met het wereldverkeer heeft ook daar de grondslagen van de oude wereldbeschaving losgewoeld en scharen stroomen naar de Zendelingen toe, omdat zij wat anders, wat nieuws noodig hebben. Maar de Islam staat ook daar gereed, om hen in zijn armen op te nemen.

Uit deze kortelijk aangestipte feiten, klinkt een luide roepstem Gods tot de Christenheid, een goddelijk appèl gaat over de wereld. En toch, hoe weinig worden deze dingen nog gezien. Eenvoudig, omdat men het niet weet. Men weet niet de krachtdaden Gods, die er op dit oogenblik plaats hebben. En toch ! God wil hebben, dat wij notitie nemen van Zijn daden en de aanwijzingen, die Hij er voor ons in heeft opgesloten. Het is niet dan met schrijning des gemoeds, dat een waarachtig christen ziet, hoe de daden van onzen God zelfs door Zijn gemeente niet worden gezien. Daarom klinkt ons uit den eisch tot Zendingsstudie een oproep tot gehoorzaamheid aan God tegemoet. De Zending moet bestudeerd worden. Vooral de Jong. Vereen, heeft hier een schoone, aantrekkelijke taak. In haar vereenigen zich de menschen, die aan den ingang des levens staan en den tijd tegemoet gaan, waarin groote dingen staan te gebeuren en groote krachtsontplooiing zal gevraagd worden van de christenen. Voor de Zendingsactie in het vaderland, is de Jong. Vereen, dus een hoopvol arbeidsveld. Er moeten Zendingsstudiekringen gevormd worden, evenals dat met groot succes in Amerika en Engeland gebeurd is en nu ook in Duitschland steeds krachtiger vorderingen maakt. Moet Nederland met alle geweld weer achteraan komen? In een klein geschriftje over Zendingsstudie«, door de Commissie voor de Zending aan alle vereenigingen rondgezonden en naar het resultaat gerekend grootendeels, helaas! in droevige vergetelheid verdwenen, is reeds uiteengezet op welke wijzen zulke kringen kunnen georganiseerd worden. In Rotterdam zijn we nu op alle Jong. Vereen, begonnen. Het ideaal is ook daar nog lang niet bereikt. Ook buiten Rotterdam, over geheel Nederland, moet deze zaak aangegrepen worden.

Kort geleden is hier in Nederland een Zendingsstudieraad opgericht, die deze aangelegenheid krachtig ter hand zal nemen. O. a. heeft die Raad besloten dezen zomer van 8—13 Aug. een Zendingsstudiekamp te Lunteren in te richten. Daar zal een poging gedaan worden een groep menschen bijeen te brengen, dien op een aantrekkelijke wijze zeggen wat nu eigenlijk Zendingsstudie is.

Het zij mij vergund er hier ten sterkste op aan te dringen, dat er uit het J. V. toch ook een sterk contingent deelnemers voortkome.

Laat mij ten slotte nog kort formuleeren, welke de kostbare gave is, die uit de studie der Zending voortspruit.

Sluiten