Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

le. Niets doet ons beter de levende krachten des Evangelies kennen dan de Zending. Het Evangelie treedt ons daar tegen in al zijn nieuwheid en frischheid.

2e. Het is hartverheffend den blik te slaan op den grooteji wereldakker en den kamp des Evangelies te aanschouwen, te zien hoe alleen de prediking van het verachte kruis van Golgotha in staat is volkeren te doen wedergeboren worden.

3e. Het verruimt den blik op allerlei terrein en brengt ons met talloos veel dingen in aanraking, waar we anders buiten blijven staan. Het kan een belangrijk element zijn voor algemeene ontwikkeling.

4e. Niets is beter geschikt om ons los te maken van alle vormen en tot het wezen des Evangelies door te dringen dan de bestudeering der Zending. Daar leeren we zien, dat het eenig-wezenlijke is, wat ook in den Parijzer Basis van den Wereldbond staat uitgedrukt en dat al het andere betrekkelijk is, een leering heusch niet overbodig voor Nederland, waar vorm en wezen in den godsdienst ook vaak op zoo heillooze wijze worden verward. Hierna ging spr. over tot het tweede punt.

II. De Jong. Vereen, moet de Zending steunen, zooveel mogelijk volgens vaste banen, zoowel om haars zelfs wil als om de Zending.

Deze financieele band komt eerst in de tweede plaats ter sprake. De bedoeling van de Commissie voor Zending is niet in de eerste plaats geld voor de Zending te verzamelen, als haar collectante in het J. V. op te treden. De nadruk valt op het punt van onze bespreking. Door de studie, door de kennismaking moeten de jongelingen leeren beseffen, dat de Zending het waard is door haar gesteund te worden. Geldelijke steun voor de Zending zal dan ook als vanzelf voortkomen uit hare bestudeering. Men heeft in het Verbond als doel gesteld de opleiding van een zendeling-kweekeling of meerderen te bekostigen. Daardoor is er meer vastheid, meer voelbaar contact. Men weet zoo, waar de gaven blijven. Zij zinken niet weg in een onbekende ruimte. In scherpe lijnen staat zoo het doel voor den geest, dat men zich stelt bij het offeren van zijn gaven. Het groote voordeel hiervan is, dat het volmaakt in overeenstemming is met onzen Ilollandschen volksaard. Een Hollander mag zich zoo graag inspannen voor een begrensd terrein, iets wat hij overzien kan en waar hij zich dus kan inwerken. Dat blijkt duidelijk uit het schitterend succes, dat de Commissie hiermede blijkens het verslag van den Secretaris reeds gehad heeft. De gaven zijn in onverwachten overvloed binnengestroomd, de stemming tegenover deze wijze van werken is in vele vereenigingen zeer gunstig.

Spreker geeft nu verschillende voorbeelden van wat ook in andere landen door de C. J. V. geschiedt.

Het is de bedoeling van de C. v. d. Z. niet de gaven, die op andere wijze voor de Zending besteed worden, te supprimeeren. Men moet zijn gave niet verplaatsen, maar vermeerderen, want

Sluiten