Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anders benadeelt men de zaak. Het geven is een groote, goddelijke kunst, die alleen door geven kan geleerd worden. Hoe meer men geeft, hoe meer men er-den rijkdom van leert inzien.

Zoo zal het geven voor de Zending in het J. V. ook een bron van grooten en stoffelijken, geestelijken zegen voor allerlei andere takken van arbeid kunnen worden.

En tot slot zegt spreker: Hoeveel ongekende krachten zullen zich in deze twee besproken takken van werkzaamheid kunnen ontplooien. Hebben wij wel ooit eens bedacht, hoeveel energie er blijft sluimeren, omdat de menschen niet aan het werk gezet worden, omdat zij niet in de gelegenheid worden gesteld hunne gaven te gebruiken. Het grootste percentage der menschen bestaat nu eenmaal uit dezulken, die wel kunnen arbeiden, maar er aan moeten gezet worden. Menigmaal is er reeds op gewezen, hoe b.v. op kerkelijk terrein veel nuttige arbeid ongedaan blijft, omdat zoovele uitstekende krachten nutteloos in de gemeente blijven. Dat is niet minder waar voor de Zending. De arbeiderskring kon veel wijder zijn.

De voorz. dankt br. Kraëmer voor 't uitnemend stuk werk dat in dit verslag slechts besnoeid kon worden opgenomen.

Hierna volgen besprekingen.

De heeren Hoogwerf en Wagenaar uit R'dam wijzen er op, dat 't werk ook in de Knapenvereeniging moet aangevat worden, terwijl de laatste aanspoort sprekers met lichtbeelden uit te noodigen.

De heer Kijne spreekt z'n groote dankbaarheid uit, dat hij deze verg. heeft kunnen bijwonen. Hij wenscht dat zending en drankbestrijding steeds samen zullen gaan.

Ook de Bondsvoorzitter dankt br. Kraëmer hartelijk en verwacht dat, terwijl hier de jongemannen voor de zending werken, de zendelingen in Indië voor de jongemannen zullen werken.

De secr. der Comm. sluit hierna de vergadering met eene korte bede.

Was dit jaar de tijd voor de Sectie-vergaderingen al ruimer gesteld dan vroeger, toch bleek die eigenlijk nóg te kort. Nauw waren de Secties Correspondenten en Zending geeindigd, of de beide zalen waren weder gevuld door de vrienden van Letterkunde, en de belangstellenden in den Ring- en Provincialen arbeid.

COMMISSIE VOOR LETTERKUNDE.

De Vergadering der Comm. voor Letterkunde werd gepresideerd door den heer R. Dijkstra van Berkum (Zwollerkerspel).

Na 't gebed heet hij de aanwezigen hartelijk welkom en spreekt hij zijn blijdschap uit over de toenemende belangstelling voor den arbeid der Comm. in 't Ned. Jongelingsverbond. Na 't korte openingswoord, waarvan 't motief was de „christelijke" en „nietchristelijke" kunst, heet hij inzonderheid welkom Ds. B. Tichelman, aan wien hij om des tijds wil terstond het woord geeft, voor het aangekondigd referaat over: „De vorm als norm."

Daar dit referaat in zijn geheel wordt opgenomen in het Maand-

Sluiten