Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter Prov. Comm. verg. moeten vertegenwoordigers der verschillende Ringen in eenzelfde streek elkaar meedeelen, wat er gedaan is en beraadslagen, hoe er voor te zorgen is, dat het Ringleven niet duf wordt, maar frisch door nieuwe ideetjes te verwezenlijken, ook voor de afdeelingen. Voorts wordt er overlegd, waar en hoe nieuwe ringen te vormen en Chr. Jong. Vereen, op te richten.

Tevens vormt de Pröv. Comm. een onmisbaren schakel tusschen den Bond met 't Bondsbestuur en de Ringen met de afdeelingen, doordat elke Prov. Comm. het recht heeft een (adviseerend) lid voor het Hoofdbestuur aan te wijzen.

Aanbevolen werd, geen contributie te heffen : de Ringen zorgen voor de reiskosten hunner afgevaardigden (en om deze niet hoog te doen worden, wordt in gewone omstandigheden maar tweemaal 's jaars vergaderd), terwijl correspondentiekosten e.d. slechts kleine bijdragen van de Ringen zullen vorderen. Op de voorjaarsverg. wordt het »zomerwerk« besproken: onderling bezoek, openbare vergadering in de buitenlucht, Bondsaangelegenheden, enz. In de najaarsverg. komt 't winterwerk« aan de beurt: de ring-vergaderingen, 't verslag van den Bondsdag (inzonderheid de gegevens omtrent bijdragen en bondsuitgaven), de pers in dienst van ons werk te stellen, de gemeenten en predikanten voor onze zaak wakker te maken (ook finantieël), enz. Overigens zij elke verg. der Prov. Commissie een cursus voor ons Vereen.- en Ringleven, opdat dit een hooger gehalte bereike — mee door een daadwerkelijke beantwoording der vraag, hoe de hoogere standen, de Hoogere Burgerscholieren, Gymnasiasten, Studenten enz. uit de provincie (of uit een naburige) voor ons werk te winnen of hun de goede richting te wijzen.

.Na deze inleiding gaven verschillende vragen en opmerkingen aanleiding tot verduidelijking van enkele punten. De Prov. Comm. kan mee gevormd worden door afgevaardigden van alleenstaande vereenigingen (dat een Ring voor zijn afd. samen een paar afgev. zendt, bespaart onkosten; is echter de gelegenheid zoo gunstig, dat elke afd. zich kan laten vertegenwoordigen, zooveel te beter !) Voorzichtigheid wordt aangeraden bij de uitgave van Ringbladen : laat ze pittig en goedkoop zijn — dus weinig verschijnen.

Vragen en opmerkingen van anderen aard werden gesteld of gemaakt door de brs. Landstra van Leeuwarden, Jakobs van Meppel, den Ring-secretaris van Leiden, den Bondssecretaris en Ds. Veen. De heer Landstra bepleitte het goed recht om voor de Prov. Comm. eene kleine contributie te heffen, waarmede Referent niet, althans niet geheel kon medegaan. Voorts zag hij gaarne dat elke provincie in 't Bondsbestuur was vertegenwoordigd door een stemhebbend lid. Br. Jacobs wees op den toestand in Drente, waar men begonnen was met een Provinciale commissie en thans eerst zou kunnen overgaan tot het vormen van ringen. Leiden's afgevaardigde informeerde naar den welstand van de Z.-Holl. Prov. Comm. Hem was niet bekend, dat zij weder actief was. De heer Willemse kwam op tegen het denkbeeld van vertegenwoordiging in het Bonds-

Sluiten